CRANKSHAFT in ENGINE/CRANKSHAFT for 1986 Honda CIVIC SEDAN

CRANKSHAFT in ENGINE/CRANKSHAFT for 1986 Honda CIVIC SEDAN #1
8
 • WASHER (12X30X4.5) - $4.18
2
 • BEARING F, MAIN (PINK) (DAIDO) - $9.79
 • BEARING B, MAIN (BLACK) (DAIDO) - $9.06
 • BEARING C, MAIN (BROWN) (DAIDO) - $9.79
 • BEARING E, MAIN (YELLOW) (DAIDO)
 • BEARING D, MAIN (GREEN) (DAIDO) - $8.90
 • BEARING G, MAIN (RED) (DAIDO) - $8.90
 • BEARING A, MAIN (BLUE) (DAIDO)
6
 • PULLEY, CRANKSHAFT (POWER STEERING)
5
 • PLATE - $2.86
3
 • WASHER, THRUST (TAIHO) - $6.02
 • WASHER, THRUST (DAIDO) - $6.02
2
 • BEARING F, MAIN (PINK) (DAIDO) - $9.79
 • BEARING B, MAIN (BLACK) (DAIDO) - $9.06
 • BEARING C, MAIN (BROWN) (DAIDO) - $9.79
 • BEARING E, MAIN (YELLOW) (DAIDO)
 • BEARING D, MAIN (GREEN) (DAIDO) - $8.90
 • BEARING G, MAIN (RED) (DAIDO) - $8.90
 • BEARING A, MAIN (BLUE) (DAIDO)
5
 • PLATE - $2.86
4
 • PULLEY, TIMING BELT DRIVE - $33.44
3
 • WASHER, THRUST (TAIHO) - $6.02
 • WASHER, THRUST (DAIDO) - $6.02
1
 • CRANKSHAFT - $389.58
9
 • KEY (4.5X11.0) - $2.50
7
 • BOLT, SPECIAL (12MM) (SAGA) - $6.53