VALVE ASSY., AIR SUCTION in ENGINE/AIR SUCTION VALVE (DX, S, GL) for 1985 Honda CIVIC SEDAN

VALVE ASSY., AIR SUCTION in ENGINE/AIR SUCTION VALVE (DX, S, GL) for 1985 Honda CIVIC SEDAN #1
1
 • CONNECTOR, AIR SUCTION PIPE
9
 • MUFFLER B, AIR SUCTION
13
 • PIPE, AIR SUCTION
16
 • NUT, FLANGE (6MM) - $0.17
7
 • GASKET, MUFFLER - $2.36
12
 • COLLAR, AIR SUCTION MUFFLER - $1.50
19
 • BOLT, FLANGE (6X14) - $0.64
 • BOLT, FLANGE (6X12) - $0.72
8
 • MUFFLER A, AIR SUCTION - $22.32
3
 • VALVE ASSY., AIR SUCTION
15
 • BOLT, SPECIAL (8X22)
2
 • GASKET, AIR SUCTION PIPE
14
 • STAY, AIR SUCTION PIPE
11
 • STAY B, AIR SUCTION MUFFLER
2
 • GASKET, AIR SUCTION PIPE
17
 • NUT-WASHER (6MM) - $0.59
18
 • BOLT, FLANGE (6X12) - $0.72
16
 • NUT, FLANGE (6MM) - $0.17
6
 • GASKET, AIR SUCTION VALVE - $3.90
4
 • STAY, AIR SUCTION VALVE
 • STAY, AIR SUCTION VALVE
5
 • O-RING, AIR SUCTION VALVE - $2.58
10
 • STAY A, AIR SUCTION MUFFLER
17
 • NUT-WASHER (6MM) - $0.59
12
 • COLLAR, AIR SUCTION MUFFLER - $1.50
15
 • BOLT, SPECIAL (8X22)
16
 • NUT, FLANGE (6MM) - $0.17