CRANKSHAFT in ENGINE/CRANKSHAFT for 1979 Honda CIVIC 1200 HATCHBACK

CRANKSHAFT in ENGINE/CRANKSHAFT for 1979 Honda CIVIC 1200 HATCHBACK #1
12
 • OIL SEAL (74X98X12)
2
 • BEARING C, MAIN (BROWN) (DAIDO)
 • BEARING A, MAIN (BLUE) (DAIDO)
 • BEARING B, MAIN (BLACK) (DAIDO)
 • BEARING G, MAIN (RED) (DAIDO)
 • BEARING D, MAIN (GREEN) (DAIDO) - $8.90
 • BEARING E, MAIN (YELLOW) (DAIDO)
 • BEARING F, MAIN (PINK) (DAIDO)
2
 • BEARING C, MAIN (BROWN) (DAIDO)
 • BEARING A, MAIN (BLUE) (DAIDO)
 • BEARING B, MAIN (BLACK) (DAIDO)
 • BEARING G, MAIN (RED) (DAIDO)
 • BEARING D, MAIN (GREEN) (DAIDO) - $8.90
 • BEARING E, MAIN (YELLOW) (DAIDO)
 • BEARING F, MAIN (PINK) (DAIDO)
3
 • WASHER, THRUST (TAIHO)
 • WASHER, THRUST (DAIDO)
9
 • WASHER (12X30X1.5)
4
 • PULLEY, TIMING BELT DRIVE
6
 • PLATE B, TIMING BELT GUIDE
11
 • OIL SEAL (35X50X8)
3
 • WASHER, THRUST (TAIHO)
 • WASHER, THRUST (DAIDO)
5
 • PLATE A, TIMING BELT GUIDE
8
 • BOLT, SPECIAL (12MM)
7
 • PULLEY, CRANKSHAFT
1
 • CRANKSHAFT
10
 • KEY (4.5X11.0) - $2.57